ကာတြန္းဝိဇၨာ


စာေရးဆရာ = => ၾကပ္ကေလး

စာအုပ္အမည္ = => တိမ္ၿဖိဳလမင္း