အိမ္ျခံဝင္းဟင္းခင္းပေဒသာ


စာေရးဆရာ = => မင္းဝင္းထိန္

စာအုပ္အမည္ = => အိမ္ျခံဝင္းဟင္းခင္းပေဒသာ