ဓားေတာင္ကိုေက်ာ္၍မီးပင္လယ္ကိုျဖတ္မည္


စာေရးဆရာ = => ျမသန္းတင့္

စာအုပ္အမည္ = => ဓားေတာင္ကိုေက်ာ္၍မီးပင္လယ္ကိုျဖတ္မည္