" စိတ္စည္းကမ္း "ဆရာ = =>   ခ်စ္စံဝင္း

စာအုပ္အမည္ = =>  " စိတ္စည္းကမ္း "