ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ႏွင့္အနီေရာင္မိန္းကေလး


စာေရးဆရာ = => မင္းျမတ္သူရ

စာအုပ္အမည္ = => ဆားပုလင္းမင္းေအာင္ႏွင့္အနီေရာင္မိန္းကေလး