" ဘားရက္အိုဘားမား၏ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ "


စာေရးဆရာ = => ဟိန္းလတ္

စာအုပ္အမည္ = => " ဘားရက္အိုဘားမား၏ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ  "