စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား.


စာေရးဆရာ = => ညီညီႏိုင္

စာအုပ္အမည္ = => စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား.