" စြယ္စံုုလက္ေဆာင္ "


စာေရးဆရာ = => အႀကည္ေတာ္

စာအုပ္အမည္ = =>  " စြယ္စံုုလက္ေဆာင္ "