" ပညာကို ဟမ္ဘာဂါလို ေရာင္းစားေနၾကတဲ ေခတ္ "


စာေရးဆရာ = =>  လူထုစိန္၀င္း

စာအုပ္အမည္ = => " ပညာကို ဟမ္ဘာဂါလို ေရာင္းစားေနၾကတဲ ေခတ္ "