အနာဂတ္လူငယ္နွင့္နည္းဗ်ဴဟာ


စာေရးဆရာ = => ေအာင္သစ္

စာအုပ္အမည္ = => အနာဂတ္လူငယ္နွင့္နည္းဗ်ဴဟာ