ဗ်ဴး၏တာယာပြႀကီး


စာေရးဆရာ = => Unknown

စာအုပ္အမည္ = => ဗ်ဴး၏တာယာပြႀကီး