ဂြစာ


စာေရးဆရာ = => ထူးျမတ္ႀကယ္

စာအုပ္အမည္ = => ဂြစာ