နပိုလီယံ


စာေရးဆရာ = => တက္တိုး

စာအုပ္အမည္ = => နပိုလီယံ