" ဗုဒၶဝါဒနွင့္ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ေရး "


စာေရးဆရာ = => ဆရာႀကီး ေရႊဥေဒါင္း

စာအုပ္အမည္ = => " ဗုဒၶဝါဒနွင့္ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ေရး "