" အင္ဒီဝါးဟိုးလ္တို႔ကမ႓ာ "


စာေရးဆရာ = => သုခမိန္လႈိင္

စာအုပ္အမည္ = => " အင္ဒီဝါးဟိုးလ္တို႔ကမ႓ာ "