ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ပေရာ္ဖက္ဆာေဒါက္တာဆိတ္ဖြား


စာေရးဆရာ = => မင္းသိခၤ

စာအုပ္အမည္ = => ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္ႏွင့္ပေရာ္ဖက္ဆာေဒါက္တာဆိတ္ဖြား