" ဘာသာေရးခံယူခ်က္ "


စာေရးဆရာ = =>  ေရႊဥေဒါင္း

စာအုပ္အမည္ = =>  " ဘာသာေရးခံယူခ်က္ "