ကာတြန္းဝိဇၨာ


စာေရးဆရာ = => မိုးဆက္လင္းထက္

စာအုပ္အမည္ = => အခ်စ္သည္ပံုျပင္မဟုတ္ပါသို႔ေသာ္ပံုျပင္ေတြထဲ၌အခ်စ္႐ွိသည္