" အင္းယားကန္သို႔အိုကုတို႔ "


စာေရးဆရာ = => မင္းသုဝဏ္

စာအုပ္အမည္ = => " အင္းယားကန္သို႔အိုကုတို႔ "