သူစားမွတဆင့္စာေရးဆရာ = => ေနျသယ်ာ

စာအုပ္အမည္ = => သူစားမွတဆင့္