ေရႊျပည္ေတာ္သည္


စာေရးဆရာ = => ေသာ္တာေဆြ

စာအုပ္အမည္ = => ေရႊျပည္ေတာ္သည္