"လူကေလးတို႔ရဲ႕မိတ္ေဆြငွက္ကေလးေတြ "


စာေရးဆရာ = => မင္းသုဝဏ္

စာအုပ္အမည္ = => "လူကေလးတို႔ရဲ႕မိတ္ေဆြငွက္ကေလးေတြ "