မားစ္ၿဂဳိလ္သားနဲ႕ဗီးနပ္စ္သူ


စာေရးဆရာ = => ခင္ေမာင္တိုး(မိုးမိတ္)

စာအုပ္အမည္ = => မားစ္ၿဂဳိလ္သားနဲ႕ဗီးနပ္စ္သူ