ဒုတိယကမ႓ာစစ္မွတ္တမ္း


စာေရးဆရာ = => သန္းဝင္းလိႈင္

စာအုပ္အမည္ = => ဒုတိယကမ႓ာစစ္မွတ္တမ္း