ဘုရားေလာင္းဖြတ္မင္းနွင့္ သီလပ်က္ရေသ႕


စာေရးဆရာ = => ေအာင္ေႀကာင္းျဖာ

စာအုပ္အမည္ = => ဘုရားေလာင္းဖြတ္မင္းနွင့္ သီလပ်က္ရေသ႕