" ရင္မွဆင္းေသာျမစ္တစ္ဆင္း "


စာေရးဆရာ = => ညႊန္႔ေဝ ( ကသာ )

စာအုပ္အမည္ = => " ရင္မွဆင္းေသာျမစ္တစ္ဆင္း "