လမ္းသြားရင္းမလြမ္းရ


စာေရးဆရာ = => နီရင့္ရင့္

စာအုပ္အမည္ = => လမ္းသြားရင္းမလြမ္းရ