ဘြေႏၱာ ႀကက္သူခိုး


စာေရးဆရာ = => ေသာ္တာေဆြ

စာအုပ္အမည္ = => ဘြေႏၱာ ႀကက္သူခိုး