ေသြးတစ္စက္ဒဏၱာရီႏွင့္ေမတၱာေရစင္.


စာေရးဆရာ = => မိုးစည္သူ

စာအုပ္အမည္ = => ေသြးတစ္စက္ဒဏၱာရီႏွင့္ေမတၱာေရစင္.