" ရီတန္းေအာဖ့္ ဘီလူး "


စာေရးဆရာ = => အႀကည္ေတာ္

စာအုပ္အမည္ = => " ရီတန္းေအာဖ့္ ဘီလူး "