" ကြ်န္မမရွိေတာ့တ့ဲအခါ "


စာေရးဆရာ = => လမင္းမိုမို 

စာအုပ္အမည္ = => " ကြ်န္မမရွိေတာ့တ့ဲအခါ  "