" သိုင္းေလာက၏ စိန္ေခၚသံ "


စာေရးဆရာ = => တကၠသိုလ္ ေနလင္းေအာင္

စာအုပ္အမည္ = => "  သိုင္းေလာက၏ စိန္ေခၚသံ "