အျမန္ဆံုးသူေဌးျဖစ္နည္း


စာေရးဆရာ = => ေမာင္ေပၚထြန္း

စာအုပ္အမည္ = => အျမန္ဆံုးသူေဌးျဖစ္နည္း