" မမွားတဲ႔ဖိတ္စာ "


စာေရးဆရာ = => ႀကပ္ကေလး

စာအုပ္အမည္ = =>  " မမွားတဲ႔ဖိတ္စာ "