မေလးစကားမေလးစာ


စာေရးဆရာ = => အမ္ရွိန္ျမင့္

စာအုပ္အမည္ = => မေလးစကားမေလးစာ