ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ားစာေရးဆရာ = => မင္းျမတ္သူရ

စာအုပ္အမည္ = => ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ား