ငါးဘာသာစကားေျပာနည္း


စာေရးဆရာ = => ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္

စာအုပ္အမည္ = => ငါးဘာသာစကားေျပာနည္း