ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္


စာေရးဆရာ = => ေအာင္ကိုဦး

စာအုပ္အမည္ = => ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္