စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမွလြတ္ေျမာက္ေရး


စာေရးဆရာ = => ေမာင္ေပၚထြန္း

စာအုပ္အမည္ = => စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမွလြတ္ေျမာက္ေရး