" မနလဥၥမဟာေထ႐ုပၸတၱိကထာက်မ္းႏွင့္ကမၼ႒ာန္းသစ္္ႏွစ္ေစာင္တြဲက်မ္း "


စာေရးဆရာ = => မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအရွင္ဇဝန

စာအုပ္အမည္ = => မနလဥၥမဟာေထ႐ုပၸတၱိကထာက်မ္းႏွင့္ကမၼ႒ာန္းသစ္္ႏွစ္ေစာင္တြဲက်မ္း