" ေနဘုရားသားေတာ္ "


စာေရးဆရာ = => ေအာင္ခန္႔

စာအုပ္အမည္ = => " ေနဘုရားသားေတာ္ "