" ျမပုလဲခင္ ႏွလံုးသားျခင္းသိနားလည္ "


စာေရးဆရာ = =>  ျမပုလဲခင္

စာအုပ္အမည္ = => " ျမပုလဲခင္ ႏွလံုးသားျခင္းသိနားလည္ "