အေရာင္သေဘာတရား


စာေရးဆရာ = => ဦးသစ္လြင္စိုး

စာအုပ္အမည္ = => အေရာင္သေဘာတရား