" တမိုးထဲေအာက္မွာ - တကၠသိုလ္အမွတ္တရ "


စာေရးဆရာ = => ကေလာင္စံု

စာအုပ္အမည္ = =>  " တမိုးထဲေအာက္မွာ - တကၠသိုလ္အမွတ္တရ "