" ရွင္ေစာပု "


စာေရးဆရာ = => ခ်စ္ဦးညိဳ

စာအုပ္အမည္ = => " ရွင္ေစာပု "