ကာတြန္းဝိဇၨာ


စာေရးဆရာ = => ဗ်ဴ ူး

စာအုပ္အမည္ = => တစ္ရႊာလံုးႏွင့္တစ္ေယာက္