" အင့္ "စာေရးဆရာ = => ေဆြလႈိင္ဦး

စာအုပ္အမည္ = => အင့္