ထိုင္ခံုေလး


စာေရးဆရာ = => ကာတြန္းမင္းေဇာ္

စာအုပ္အမည္ = => ထိုင္ခံုေလး