ေရွ႕ေနမေလး ေမစံရွားႏွင့္ပတၱျမားျဖစ္သြားေသာေသြး


စာေရးဆရာ = => ေနစိုးေသာ္

စာအုပ္အမည္ = => ေရွ႕ေနမေလး ေမစံရွားႏွင့္ပတၱျမားျဖစ္သြားေသာေသြး