" အိမ္မက္အပိုဒ္ခြဲ ၉ "


စာေရးဆရာ = => အႀကည္ေတာ္

စာအုပ္အမည္ = => " အိမ္မက္အပိုဒ္ခြဲ ၉ "